Engineering Technology

Egineering & Technology

  • Nguồn tài nguyên toàn diện cho cộng đồng kỹ thuật và công nghệ, cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và sinh viên những quan điểm và sự phát triển mới trong các lĩnh vực chủ đề mới nổi, bao gồm các công nghệ chăm sóc sức khỏe và an ninh mạng, cũng như các ấn phẩm hướng tới trong các chủ đề kỹ thuật truyền thống kỹ thuật điện, cơ khí, dân dụng hoặc môi trường.
  •  Sách từ các NXB thế mạnh: Pearson, IET…

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại