management

Sách ngoại văn chủ đề Management

Trở thành một người quản lý tốt hơn, cải thiện kỹ năng quản lý của bạn và tìm hiểu thêm về chiến lược và phát triển quản lý. Trong những cuốn sách này, bạn có thể đọc về cách trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, quản lý các dự án và suy nghĩ chiến lược

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại