Economics

Sách ngoại văn chủ đề Economics

  • Khám phá và giải thích hơn 80 lý thuyết quan trọng nhất của thế giới và những ý tưởng lớn về thương mại, thương mại và quản lý, những cuốn sách Kinh tế này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn hấp dẫn về thế giới kinh doanh trong quá khứ và hiện tại.

Đến cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tại