Access Engineering

AccessEngineering là một nền tảng giảng dạy và tài liệu tham khảo về kỹ thuật từng đoạt giải thưởng cung cấp nội dung kỹ thuật liên ngành, nổi tiếng thế giới được tích hợp với các công cụ giảng dạy và học tập phân tích.

AccessEngineering chuẩn bị cho sinh viên giải quyết các vấn đề thực tiễn, giúp giảng viên lập kế hoạch và phân phối chương trình giảng dạy dễ dàng, đồng thời giúp các chuyên gia tìm kiếm thông tin liên quan nhanh hơn, tăng ROI.